Quy Định Vận Chuyển

1.    Hàng hóa cấm gửi:

- Vật phẩm, hàng hóa mà pháp luật của Việt Nam quy định cấm lưu thông;

- Vật phẩm, hàng hoá bị cấm vận chuyển bằng đường bưu chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 

2.    Giải quyết khiếu nại:

- Thời hiệu khiếu nại:

+ Đối đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố: 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình;

+ Đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi, thời hạn khiếu nại là: 01 tháng kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại: 07 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại bằng văn bản

- Thời hạn giải quyết bồi thường: 30 ngày kể từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

 

3.    Miễn trừ trách nhiệm đền bù đối với ALOGIAONGAY:

- Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm hợp đồng của người sử dụng dịch vụ bưu chính hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của vật chứa trong bưu gửi đó;

- Người sử dụng dịch vụ bưu chính không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng bưu gửi;

- Bưu gửi đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận bưu gửi;

- Bưu gửi bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật;

- Người sử dụng dịch vụ bưu chính không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp quy định của pháp luật;